Международна среща в Словения по проект “Sports Against Bullying” /Спорт срещу тормоза в училищата/

В Рибница-на-Похорю в Словения от 10 до 13 юли се проведе втората международна среща по проекта “Sports Against Bullying” /Спорт срещу тормоза в училищата/. В нея участваха представители на шест партньорски организации, като Асоциация за развитие на българския спорт беше представлявана от Ивайло Здравков и Константин Занков, членове на УС на организацията.

Настоящият проект пряко подкрепя специфичните приоритети на училищното образование –

справяне с преждевременното напускане на училище и лимитираните възможности на някои ученици

и има за цел да предложи качествено образование, което да даде възможност на всички ученици от най-ниския до най-високия академичен спектър и социална принадлежност да се справят успешно с различни предизвикателства. Чрез планираните дейности се създавава среда и методология за укрепване на сътрудничеството между учителелите в училищата, семействата, ученици и други външни заинтересовани страни с цел подобряване на прехода между различните етапи на образованието.

В проектната работа спортът се използва като обединяващ инструмент за младите хора, които са изложени на риск.

С проект “Sport against bullying” целта е да има все повече училища, в които се приветстват различията,

където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планираните дейности и където гледните точки се взимат под внимание.

С дейностите по проекта организациите се опитват да превърнат училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигурят възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Докато

един от основните приоритети е да се намали тормоза в училищата,

другите приоритети включват мерки срещу отпадането от училищата и намаляването на високите нива на отсъствията.

По време на партньорската среща се обсъди изготвеният пан-европейски анализ на ситуацията в партньорските държави и в съседните на тях в последствие на проучване сред целевите групи от ученици, учители и родители. На база това интернационално проучване се установи до каква степен тормоза в училище е фактор, който родители и учители забелязват и осъзнават.

Планиха се и предстоящите дейности по проекта като:
• Разработване на обучителна програма за учители, базирана на методологията Обучение чрез спорт;
• Обучения на учители по физическо възпитание и спорт;
• Обучения на родители;
• Разработване на политики за намаляване на насилието в училище
• Разработка на наръчник за прилагане на добри практики за превенция на тормоза в училищата;
• Популяризиращи събития във всяка партньорска държава.

Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Моля, последвайте ни: