17 май е Международен ден на телефонните линии за деца

На 17 май се отбелязва Международния ден на телефонните линии за деца. Всяко дете заслужава да бъде чуто, да бъде разбрано и да получи помощ, когато има нужда от такава! Телефонните линии са бърз, достъпен и ефективен начин това да се случва.

В България от години „Асоциация Анимус” управлява Националната телефонна линия за деца с единен общоевропейски номер 116 111 към ДАЗД. Всеки ден техните консултанти приемат десетки обаждания. Всеки месец при тях постъпват над 50 случая на деца в риск. Във всеки един момент линията е на разположение на децата и техните родители.

Какво представлява Националната телефонна линия за деца в България?

Телефонната линия за деца 116 111 работи в България вече над 10 години за консултиране, информиране и помощ на деца. Тя има национално покритие, функционира 24 часа, 7 дни в седмицата и е безплатна. На нея могат да звънят всички граждани във връзка с проблеми за деца. Това е възможност за всички – деца, родители, професионалисти, роднини, съседи, приятели, близки – независимо дали са от град или малко село, дали имат тежък проблем или дребно питане, да се обадят на тази линия и да разговарят със специалист. Екипът на „Асоциация Анимус“ обслужва линията от 2009 г. Зад това стои експертен екип със специална квалификация и опит.

Кой се обажда и за какво?

Хиляди родители са се свързали, за да търсят информация, насочване, да споделят, че детето им е станало обект на лошо отношение или просто да обсъдят въпроси, свързани с децата им. Голям е броят и на близки на деца или граждани, които са обезпокоени за някое дете. Този значителен брой обаждания, консултации, насочвания, доказва, че тази услуга е необходима и полезна. За този период на телефонната линия са постъпили около 800 000 обаждания. Проведени са над 135 000 консултации – с деца, както и с родители, близки на деца, загрижени граждани. Много хора през годините се обаждат отново и отново, защото сме им били полезни.

За какво децата искат да говорят?

Деца се обаждат анонимно, за да споделят своите детски проблеми. Преди всичко за своите взаимоотношения – с връстници, приятели, за романтични увлечения, за разочарования и колебания, свързани с тях. Искат да говорят и за свои преживявания на самота или тревожност или да задават свои въпроси. С други думи, за нормалните неща, свързани с порастването.

Как се възлага обслужването на линията?

Обслужването на линията се възлага от ДАЗД на доставчик на социални услуги след провеждане на конкурсна процедура по Закона за обществените поръчки. Фондация „Асоциация Анимус” обслужва линията след успешно явяване на тези конкурси, с покриване и спазване на редица нормативни изисквания и контрол.

Как се финансира линията за деца?

Финансира се от държавния бюджет и други източници на финансиране за тази линия не се допускат и използват.

Кой отговаря на обажданията на телефонната линия?

Екипът на линията се състои изцяло от професионалисти – бакалаври или магистри в сферата на психологията, педагогиката, социалните дейности. Всеки член на екипа преминава през внимателна селекция и серия интервюта, специализирано обучение за телефонно консултиране и етап на наблюдение на работата му. От членовете на екипа се изисква не само образование, но и висока мотивация, желание за работа с деца, искрен интерес към проблемите на децата и детското развитие, комуникативност и търпеливост. Също така екипът периодично преминава през надграждащи обучения, за да се повишава капацитета им за работа по трудни случаи.

На кого служителите от телефонната линия предават постъпилите сигнали за деца в риск?

Сигналите се изпращат незабавно на съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършване на проучване и оценка на сигнала. В дирекциите „Социално подпомагане“ има създадени отдели „Закрила на детето“, които са местни структури на Агенцията за социално подпомагане и социалните работници поемат работата по сигнала. В зависимост от проблема се сигнализират и органите на МВР (съответното районно управление или към „Национална система 112“) и регионалните управления на образованието към МОН.
Всеки сигнал се регистрира писмено в Държавната агенция за закрила на детето, която наблюдава и контролира работата по сигналите. Дирекциите „Социално подпомагане“ са задължени да изпратят в Държавната агенция за закрила на детето информация за резултатите от предприетите от тяхна страна действия.

Моля, последвайте ни: