Международно обучение за креативно мислене 14-21 август

Изкуството на креативното мислене

В София се провежда международно обучение за креативно мислене

В периода 14 – 21 август, в София се провежда международно обучение Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/, което събира участници от България, Босна и Херцеговина, Кипър, Унгария, Италия, Сърбия и Словакия, работещи с и за младите хора в държавите си.

Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/ е мобилност за младежки работници, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз (обучителен курс), която ще работи за придобиване на едно от най-ценните умения на бъдещото – творческо мислене и това как се появява и развива в младите хора, тъй като това е едно от новите умения, които работодателите търсят и трудно се придобива чрез формалната образователна система.

По време на обучението, участниците станаха част от интерактивни дейности и обучителни активности, както и имаха възможността да получат информация за креативните дейности, които се реализират в България от ВМ Вижън в сферата на виртуалната и обогатена реалност. По време на обучението се разработват и креативни подходи за активизиране на младите хора в Европа, както и се анализират уменията, които гражданите на Съюза, и в частност младите хора, трябва да притежават за успешна реализация в условията на Индустриална революция 4.0.

Роботите все по-често ще заместват ръчния труд в така наречената Индустриална революция 4.0, като обществата ще трябва да насърчават това, което различава човека от машината (поне засега): креативността. Доказателството, че психологическото и физическото благополучие е от първостепенно значение за креативното мислене обръща историческата размяна на човешкото здраве за икономически растеж. Както пише Клаус Шваб, основател на Световния икономически форум, „Убеден съм в едно нещо – че в бъдеще талантът, а не капиталът ще бъде критичният фактор на производството“.

Четвъртата Индустриална революция се движи от креативни хора, а не от сливането на технологии. Усъвършенстването на технологиите и тяхното ефективно сливане не е основната движеща сила на тази революция – това е резултат. Креативността е основната движеща сила зад тази „индустриална революция“. Макар да е вярно, че изкуственият интелект, суперкомпютри и производството на роботи, вече са започнали да променят работната сила и икономиката, творческата работна сила в компании като Google, Tesla, SpaceX и други забележителни компании е това, което помага за проектирането на нашето бъдеще. В същото време, 40% от работодателите не могат да намерят хора с подходящите умения, с които да запълнят свободните им работни места и твърде малко хора имат подготовката, нагласата и компетенциите, за да създадат собствен бизнес или да търсят нови възможности. В същото време 65% от учениците в момента ще работят професии, които все още не съществуват. Образованието и обучението в Европа е в компетенциите на държавите-членки. Националните и регионални пазари на труда и образователните системи са изправени пред свои специфични предизвикателства, но държавите-членки са изправени пред сходни проблеми и възможности. Ето защо европейските инициативи за развитие на умения имат за цел да мобилизират всички заинтересовани страни от ЕС по следните направления: Умения за разбиране; Развиване на умения; Показване на умения. В съответствие със стратегията „Европа 2020“, специфичните за всяка държава препоръки, свързани с развитието на умения, се отправят всяка година до голям брой държави-членки, които да адаптират националното разработване на политики.

Подкрепата за разработване на национални стратегии за развиване на умения във връзка е на разположение, за да помогне на държавите-членки да разработят конкретни политически отговори, докато финансирането от ЕС (Европейски социален фонд, Еразъм+, Младежка инициатива за заетост, EGF, Хоризонт 2020, EaSI, EFSI, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME)) помага да се приложи на практика самата политика. Този процес трябва да бъде хоризонтален и трябва да се използва във всички налични области, за да може да осигури правилното прилагане на иновативни образователни методики и да подготви младите хора за бъдещите предизвикателства.

ПРОЕКТ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  • Да запознае младежките работници с уменията и знанията на бъдещето, с акцент върху креативното мислене;
  • Пълно разбиране на появяването на креативното мислене и по-нататъшно му развитие в младите хора;
  • Разбиране на политиките и приоритетите на ЕС в областта на овластяването на младите хора в личностното и професионалното им развитие;
  • Обсъждане и намиране на възможните решения на предизвикателствата на настоящата ситуация и бъдещите сценарии за развитие у младите хора на необходимите умения и знания за Индустриална революция 4.0;
  • Повишаване на знанията и придобиване на опит за това как ще изглежда нашият свят в предстоящите години и готовност за новите предизвикателства и възможности;
  • Повишаване на разбирането на политиките на ЕС в сферата на спорта и физическата активност и как спортът може да допринесе за развитието на креативното мислене;
  • Овластяване на младите хора да бъдат по-запознати с политиките на ЕС;
  • Създаване на мрежа от професионалисти от различни държави, които разбират и изпълняват, във всекидневния си живот, ценностите на ЕС;
  • Развитие на потенциала на младите хора за образование и работа.

Обучителният курс следва неформални методи на обучение: комбинация от различни креативни и интерактивни методи: теоретична информация, кръгла маса, Compass/Salto сесии, индивидуални/групови дейности, упражнения, работа по примери в малки групи, казуси и експерименти и използването на Спорта като образователен инструмент за придобиване на умения и знания.

Моля, последвайте ни: