500 розови пеликани се заселиха в бургаското Атанасовско езеро

На ежемесечния мониторинг на Атанасовско езеро в средата на юни 2019 г. бяха установени повече прелетници, отколкото гнездящи видове. В разгара си бе гнездовият сезон само на речните рибарки, и то на построените от природозащитниците изкуствени платформи. Повечето от саблеклюните бяха все още на двойки и много малко от тях мътеха или имаха малки. Такова бе положението и при кокилобегачите, морските дъждосвирци, белочелите рибарки, обикновените калугерици и белите ангъчи.

В същото време в езерото освен традиционните повече от 500 розови пеликани, пребиваваха и 315 черноопашати крайбрежни бекаси, 187 малки червеноноги и 171 големи червеноноги водобегачи. „Нормално“ всички те трябваше да са далеч на север от Атанасовското езеро по това време на годината, пишат от Фактор Бургас. Необичайната картина бе „изпъстрена“ и от други такива странни за месец юни видове, като малък и голям зеленоноги водобегачи, малък и голям горски водобегачи, и „за капак“ – 144 червени ангъчи.

Всичко това показва, че гнездовият сезон при основните видове птици в езерото закъснява с поне 10-14 дни, но и че Атанасовско езеро продължава да изпълнява много важната си функция на място за струпване през лятото на неразмножаващи се птици от редица северни видове, които намират тук достатъчно храна и спокойствие.

Моля, последвайте ни: