11 февруари – Европейски ден на 112

11 февруари е обявен за Европейски ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 със Съвместна тристранна декларация на ЕК, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от Общността.

112 е общ европейски телефонен номер за спешни повиквания, който може да се набира безплатно от всеки стационарен или мобилен телефон.

Не е нужно набирането на код на населеното място за връзка с местните служби за спешна помощ (полиция, спешна медицинска помощ, пожарна и спасителни служби).

В повечето страни неправомерното използване на номер 112 подлежи на наказателна отговорност,

също както е при другите номера за спешни повиквания.

112 може да се използва във всички страни-членки на Европейския съюз, както и в други страни като Исландия, Норвегия, Швейцария, Украйна. Дори в САЩ и Канада обаждащият се на номер 112 се пренасочва автоматично към полиция, спешна медицинска помощ, пожарна или спасителен център. Някои страни от Латинска Америка също ползват за спешни повиквания номер 112 – например Коста Рика.
Освен това телефон 112 се използва в Тихоокеанския регион, например във Вануату и Нова Зеландия.

Денят на номер 112 е особено специален за общността на глухите, както и за други крайни потребители с увреждания,

след официалното приемане на преработения Европейски кодекс за електронни съобщения (EКEC).

Преработеният Европейски кодекс за електронни съобщения беше официално приет през декември 2018 г.

Това беше последен етап от законодателната процедура на европейско ниво. Сега държавите-членки трябва да приложат този закон в своите национални закони до 21 декември 2020 г.

Преработеният ЕКЕС задължава държавите-членки да гарантират, че спешните служби, включително единният европейски номер за спешни случаи 112, са еднакво достъпни за крайните потребители с увреждания, по-специално глухите, с увреден слух, с увреждане на речта и глухослепи крайни потребители в съответствие с Европейския закон за достъпност. Държавите-членки трябва да гарантират, че компетентните органи уточняват изискванията, на които трябва да отговарят доставчиците на публично достъпни електронни съобщителни услуги, за да могат крайните потребители с увреждания да имат достъп до електронни съобщителни услуги на равна основа с другите потребители.

Освен това ЕКЕС има за цел да осигури оперативна съвместимост между държавите-членки

и задължава Европейската комисия и националните регулаторни или други компетентни органи да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че докато пътуват в друга държава-членка, крайните потребители с увреждания, включително глухите потребители, имат достъп до аварийните услуги на равностойна основа с други крайни потребители.

Държавите-членки са задължени също така да гарантират, че крайните потребители са адекватно информирани за съществуването и използването на единния европейски номер за спешни случаи 112, както и за неговите функции за достъпност, включително чрез инициативи, специално насочени към лица, пътуващи между държави-членки и крайни потребители с увреждания. Тази информация трябва да се предоставя в достъпни формати, информира още Европейският съюз на глухите.

Моля, последвайте ни: