Френското посолство организира конкурс „ЕКООБЩИНА”

Посолството на Франция в България организира конкурс „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да подкрепи граждански организации и неформални групи, които са ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата. Конкурсът насърчава и приветства усилията на активни граждани от общините да развиват проекти, насочени към следните области, свързани с устойчивото развитие: управление на отпадъците, управление на водите, повишаване на енергийната ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, обновяване на публичните пространства. Той ще отличи онези граждански групи и организации, които успяват да постигнат резултат в опазването на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин.

Инициативата ще допринесе за популяризирането на добри практики, които ще бъдат последвани и внедрени и от други граждански организации. Цялата информация за конкурса ще бъде публикувана на официалния сайт на „EКООБЩИНА”: www.ecoobchtina.bg

„ЕКООБЩИНА” се организира в партньорство с:

 • Националното сдружение на общините в Република България;
 • Асоциацията на еколозите от общините в България;
 • Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект;
 • Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми източници;
 • Общинската мрежа „ЕкоЕнергия”;
 • Българската асоциация по водите;
 • Съюз на урбанистите в България;
 • Екологично сдружение „За Земята”;
 • Surfrider Foundation Europe – Sofia Chapter;
 • Сдружение “Екосистем Юръп”;
 • Фондация „ЕкоОбщност”.

В категория „Образование и околна среда“, конкурсът е отворен за участието на неформални граждански групи и граждански сдружения и/или фондации, които разработват образователни проекти с цел информираност и участие по проблемите на глобалното затопляне и предизвикателствата на устойчивото развитие (управление на водите, управление на отпадъците, енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.).

Предоставените средства могат да послужат за реализирането на „малък” проект, за създаването на добавена стойност към съществуващ проект или за мобилизирането на други средства. От друга страна, партньорите на Екообщина могат при необходимост да предоставят своята експертиза за някои проекти, както и да мобилизират други средства.

Неформалните граждански групи могат да кандидатстват чрез регистрирана организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която да администрира предоставеното като награда финансиране.

След преглед на всички получени кандидатури, 10 проектни предложения на идеен етап ще бъдат предварително подбрани и обявени на 10 май 2019 год.

Кандидатите ще бъдат поканени за участие в работна група, която ще се проведе на 14 май 2019 г. Работната група ще действа като платформа за обмен на информация и консултации в подкрепа на разработването на пълен проект.

След проведената работна група, 10-те предварително подбрани кандидати ще имат възможността да доразвият проектните си идеи и да ги изпратят на организатора в срок до 23 май 2019 год. за окончателна оценка и класиране от журито.

Съставът на журито включва компетентни лица, посочени от организаторите. То обаче отсъжда като независимо жури. Неговите решения не подлежат на обжалване. Журито ще отсъди въз основа на информацията, съдържаща се във формулярите, и своите познания. То ще вземе под внимание следните критерии:

 • Иновативност: оригиналност на проектната идея и добавена стойност;
 • Качество на партньорствата, съгласуване и комуникация с всички заинтересовани страни (граждани, сдружения, предприятия, други общини и др.) при изработването и изпълнението на проекта;
 • Възможност за изпълнение на проекта в срок до края на месец декември 2019 г.;
 • Дейности за популяризиране на проекта и на конкурса Екообщина в местните медии.

В категорията „Образование и околна среда” – НПО ще бъдат избрани 3-ма лауреати, които ще получат следните награди:

 • Парична награда в размер на 3 000 лева, която е целева и трябва да се използва задължително за финансирането на проекта. Паричната награда ще бъде разделена на 2 части: 2100 лв. ще бъдат изплатени преди началото на проекта, 900 лв. ще бъдат изплатени в края на проекта след одобрение на отчета за изпълнението му.
 • Сертификат на конкурса „Екообщина”. Връчването на сертификатите ще се проведе с участието на всички партньори на „ЕКООБЩИНА” през месец октомври 2019 г.

 

 

Моля, последвайте ни: