Програма „Зелена София“ приема проекти за облагородяване на междублокови пространства

Кандидатстването по програма „Зелена София“ на Столична община тази година започва от 20 май. Тя има за цел да бъдат облагородени зелените общински площи в междублоковите пространства и градинки.

Проектите се осъществяват в активно сътрудничество между общината и гражданите. Те са насочени към озеленяването, подмяна и ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих.

Всички материали и оборудване се предоставят безвъзмездно от Столична община на одобрените кандидати.

По програмата са допуснати всички етажни собствености в Столична община с регистрация в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища. Желаещите да участват трябва да подадат необходимите документи в районните администрации, на територията на която се намират съответните терени, за облагородяване на които има изработен проект.

Крайният срок за подаване на документи е 17 ч. на 20 юни в съответната районна администрация.

Моля, последвайте ни: